busko.tv

Rodzice uczniów SP nr 2 protestują. Spotkali się z dyrekcją i burmistrzem

Ze względu na rozbudowę uczniowie z SP nr 2 będą musieli uczyć się do późnych godzin popołudniowych. Przeciwko temu protestują rodzice!
Dodano: 2018-08-31, 2019-08-20 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 3979

W środę, 29 sierpnia 2018 r. na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku Zdroju, przy ul. Korczaka, odbyło się spotkanie poświęcone organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk Radosz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Jolanta Maj, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej numer 2 w Busku-Zdroju Dariusz Kumor, wykonawca przebudowy szkoły oraz Rodzice.

spotkanie008.jpg

W szkole od dawna było ciasno i w związku z tym zdecydowano o rozbudowie placówki. Nadbudowane zostanie jedno piętro. Prace rozpoczęto w maju. Żeby przyspieszyć prace dyrekcja, rodzice i nauczyciele zgodzili się pracować w soboty. W ten sposób udało się wcześniej zrealizować program i uczniowie zakończyli naukę już z końcem maja. Dzięki temu wykonawca mógł wcześniej przystąpić do prac, które wymagały całkowitego zamknięcia obiektu. Na 1. września planowano ukończenie prac. Okazało się jednak, że ze względu na wadę konstrukcyjną budynku realizacja tego etapu rozbudowy przedłuży się o miesiąc. W związku z tym placówka "straciła 4 klasy" i tak zostanie do końca września. 

Jakby tego było mało, ze względu na reformę oświaty zostały utworzone klasy ósme, tak więc od września w buskiej "dwójce" będzie więcej dzieci. Obecna ilość pomieszczeń edukacyjnych nie pozwala na prowadzenie lekcji w systemie jednozmianowym. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowano na koniec lipca przyszłego roku. W związku z tym dyrekcja szkoły zmuszona była do opracowania dwuzmianowego trybu zajęć, w którym dzieci miałyby się uczyć nawet do godz. 17.

Jak informowali rodzice na środowym spotkaniu dwuzmianowy tryb zajęć, w takim kształcie to problem dla rodziców, ponieważ nie mogą zapewnić należytej opieki w godzinach porannych, lub popołudniowych swoim dzieciom. Po kilkugodzinnym przebywaniu w szkole dzieci będą zbyt zmęczone, aby odrabiać prace domowe, nie będą w stanie przygotować się do sprawdzianów, co negatywnie wpłynie na ich edukację. Dzieci nie będą miały możliwości także uczestniczyć w popołudniowych zajęciach dodatkowych takich, jak zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, językowe.

Rodzice zaproponowali, aby na czas remontu znaleźć zastępczy budynek. Jak mówili na terenie miasta znajdują się obiekty, które umożliwiają naukę bez systemu zmianowego i mogą zostać do tego przeznaczone, np. budynek po przeniesionej szkole - ZSTIO.

spotkanie016.jpg

W czwartek, 30 sierpnia 2018 roku w SP nr 2 zawiązał się Komitet Protestacyjny Rodziców. Jak czytamy w piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój: My rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju domagamy się, aby władze miasta na czas remontu i dokończenia rozbudowy szkoły, zapewniły zastępcze miejsce tak, aby wszystkie klasy rozpoczynały zajęcia od godzin porannych, aby wyeliminować zmianowy system nauki.

Pismo trafiło także do Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Rzecznika Praw Dziecka, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju.

Jak czytamy dalej: W związku z brakiem porozumienia z władzami miasta i dyrekcją szkoły zawiązujemy Komitet Protestacyjny w przedmiotowej sprawie. Nadmieniamy, iż w obecnych warunkach nauka naszych dzieci jest poważnie utrudniona z powodu trwających prac remontowo-budowlanych nie sprzyjających właściwemu procesowi dydaktycznemu. Przedstawiciel UMiG Busko — Zdrój poinformował nas, iż planowany termin zakończenia prac budowlanych przypada na dzień 31.07.2019 r. Obawiamy się także o bezpieczeństwo naszych dzieci i nie wiemy, czy podczas remontu spełnione zostaną wszystkie zasady BHP. Mając powyższe na uwadze, prosimy o zaakceptowanie naszych postulatów i przeniesienie przynajmniej części klas do innej, dostępnej placówki oświatowej (wraz z zapewnieniem odpowiedniego dowozu i przywozu). My jako rodzice deklarujemy pomoc w zaadaptowaniu wskazanego obiektu na potrzeby szkoły.

Poniżej publikujemy pismo Komitetu Protestacyjnego Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju.O pomysł na rozwiązanie problemu zapytaliśmy władz miasta. Poniżej zamieszczamy pisemną odpowiedź.

Gmina Busko-Zdrój przystępując do rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju podjęła wszelkie działania, mające na celu jak najmniejszą uciążliwość dla prowadzonego procesu dydaktycznego. Biorąc jednak pod uwagę zapisy ustaw regulujących powyższe kwestie (m.in. Prawo oświatowe), zmiana siedziby szkoły lub przeniesienie części oddziałów do innego budynku wiąże się z przekształceniem szkoły, a co za tym idzie całym procesem zmian z tym związanych.

Przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 89 ustawy Prawo oświatowe wiąże się z powiadomieniem rodziców wszystkich uczniów, zawiadomieniem kuratora oświaty o zamiarze zmiany siedziby szkoły (min. na 6 miesięcy). Niezbędnym jest również uzyskanie opinii związków zawodowych oraz kuratora oświaty. Koniecznym byłaby także zmiana aktu założycielskiego szkoły, co pociąga za sobą szereg innych zmian związanych z funkcjonowaniem sieci szkolnej na terenie gminy i podjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską. Prowadzone były rozmowy o udostępnieniu obiektu po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jak również przeniesieniu części klas do Samorządowego Gimnazjum w Podgajach lub innego obiektu gminnego. Nie przyniosły one jednak efektu ze względu na ww. procedury oraz termin niezbędny do ich wykonania. Ze względu na upływający czas realizacji inwestycji (do końca 2018 roku, przedłużony do 31 sierpnia 2019 roku), zagrożenie utraty dofinansowania oraz przeprowadzone dwa postępowania przetargowe, gmina wspólnie z dyrektorem szkoły podjęła działania, mające na celu udostępnienie obiektu wykonawcy. Podjęto decyzje o skróceniu nauki w szkole o jeden miesiąc poprzez dodatkową pracę szkoły w soboty, o czym powiadomiono kuratora oświaty.

Przygotowując się do zapowiadanych zmian reformy oświatowej, mającej na celu likwidację gimnazjów i utworzenie 8 - klasowej szkoły podstawowej, co wiązało się z utworzeniem klasy VII i VIII oraz zwiększeniem liczby oddziałów w szkole, Gmina podjęła działania mające na celu rozbudowę szkoły w lipcu 2015 roku.

Dzięki zrozumieniu dzieci, rodziców i skróceniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano I etap rozbudowy szkoły.

W obecnej sytuacji nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dla dzieci uczących się w placówce. Teren rozbudowy zostanie właściwie zabezpieczony przez wykonawcę prowadzonych robót.

Obecna sytuacja związana z większą zmianowością w szkole jest jedynie przejściowa i potrwa do końca września br. W październiku szkoła będzie funkcjonować w normalnym trybie, choć do czasu całkowitego zakończenia inwestycji, niewielka zmianowość w szkole będzie. Prosimy zatem o wyrozumiałość, cierpliwość rodziców i uczniów w tym przejściowym okresie, który pozwoli na dokończenie robót i stworzenie komfortowych warunków nauki.

W załączeniu historia działań przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry