busko.tv

XXX Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 2

Uchwały, informacje i komunikaty
Dodano: 2017-06-30, 2024-03-25 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 2179

29 czerwca odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Absolutorium dla Burmistrza, budżet, kwestia przeniesienia pomnika i kolejne starcie "Młodego Buska" z władzami miasta - to najbardziej emocjonujące punkty Sesji.

Absolutorium dla Burmistrza

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu w 2016 roku, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach odnosząca się do tego sprawozdania, sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska 29 czerwca br. udzieliła burmistrzowi Waldemarowi Sikorze, 20 głosami „za" i jednym głosem „wstrzymującym się", absolutorium. W 2016 roku dochody budżetowe gminy Busko-Zdrój wyniosły 122.966.497 zł, a wydatki 117.109.871 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku to kwota 4.000.000 zł, która w porównaniu do roku 2015 zmniejszyła się o ok. 808.000 zł.

Uchwały i komunikaty

Na sesji głosowano uchwały:
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2016 rok (druk nr XXX/420/17).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr XXX/421/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXX/422/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXX/423/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXX/424/17).

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXX/425/17).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXX/426/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXX/427/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXX/428/17).

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju (druk nr XXX/429/17).

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabkowice na lata 2017-2023 (druk nr XXX/430/17).

W sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032" (druk nr XXX/431/17).

W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 (druk nr XXX/432/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach (druk nr XXX/433/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie (druk nr XXX/434/17).

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XXX/435/17).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2016 (druk nr XXX/436/17).

Sprawy różne i wolne wnioski

Tradycyjnie, jak już od kilku Sesji, najwięcej emocji było w punkcie sprawy różne i wolne wnioski. Sekretarz Stowarzyszenia Młode Busko, Kamil Oliwkiewicz skutecznie podgrzał atmosferę odczytując list Prezesa Stowarzyszenia Łukasza Szumilasa, pełny zarzutów kierowanych bezpośrednio do władz Buska. W oświadczeniu tym Łukasz Szumilas oficjalnie ogłosił decyzję o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza w najbliższych wyborach.

/red/

 

 
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry