busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 61140

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (65)
     

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

-MatthewCer (2020-07-25 20:01:34)

[b][/b]

Dodaj komentarz:
 

Studniwki (204)Buskowianin Roku (28)

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2


Odslon: 61140
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 3


Odslon: 3623
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Wystp grupy Skrzyda Kruka


Odslon: 3378
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Koncert Konkursowy XII OFP im. Wojtka Belona w Busku-Zdroju


Odslon: 2910
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

Praktyczna strona edukacji w ZSTiO


Odslon: 2866
Data dodania: 2019-05-27 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 22 maja w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zostay oddane do uytku dwie sale symulacyjne przeznaczone do nauki zawodu technik hotelarstwa.

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych 2019


Odslon: 4655
Data dodania: 2019-05-17 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Briefing prasowy Konrada Berkowicza i Dawida Lewickiego


Odslon: 1803
Data dodania: 2019-05-17 / rdo: Ponidzie.TV

Briefing prasowy kandydatw do Parlamentu Europejskiego Konrada Berkowicza i Dawida Lewickiego.

Wicepremier Piotr Gliski honorowym obywatelem Wilicy


Odslon: 1765
Data dodania: 2019-05-17 / rdo: Ponidzie.TV

Wicepremier Piotr Gliski honorowym obywatelem Wilicy


Odslon: 1446
Data dodania: 2019-05-11 / rdo: Ponidzie.TV

Wiceprezes Rady Ministrw, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotr Gliski zosta pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Wilica.

VII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz 2


Odslon: 4378
Data dodania: 2019-04-19 / rdo: Ponidzie.TV

VII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz 1


Odslon: 1302
Data dodania: 2019-04-19 / rdo: Ponidzie.TV

V Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - zapis transmisji LIVE w Ponidzie.TV


Odslon: 10747
Data dodania: 2019-03-07 / rdo: Ponidzie.TV

W dniu 7 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si V Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Bal Absolwentw 2019: SG nr 2 oraz SP nr 1


Odslon: 1731
Data dodania: 2019-03-07 / rdo: Ponidzie.TV

Pod koniec lutego 2019 r. na swoim Balu Absolwentw bawili si uczniowie ostatnich klas Samorzdowego Gimnazjum nr 2 oraz Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs HEIRO Rzeszw - Wywiady


Odslon: 7675
Data dodania: 2019-03-05 / rdo: Ponidzie.TV

Maxfarbex Buskowianka wygrywa z HEIRO Rzeszw! Trzy punkty zostaj w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia relacji video z meczu.

Studniwka 2019: ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - Zabawa cz.2


Odslon: 6939
Data dodania: 2019-03-04 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju.

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs HEIRO Rzeszw


Odslon: 2178
Data dodania: 2019-03-04 / rdo: Ponidzie.TV

Maxfarbex Buskowianka wygrywa z HEIRO Rzeszw! Trzy punkty zostaj w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji LIVE z meczu w telewizji Ponidzie.TV.

Bal Gimnazjalny 2019: Samorzdowe Gimnazjum nr 1


Odslon: 1869
Data dodania: 2019-03-04 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 11 stycznia 2019 roku odby si Bal Gimnazjalny trzecioklasistw Samorzdowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.

XI Oglnopolski Trjbj Sprawnociowy - Zota 2019


Odslon: 2540
Data dodania: 2019-02-25 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 26 stycznia 2019r. w Hali Sportowej w Zotej, odby si XI Oglnopolski Turniej w Gimnastycznym Trjboju Sprawnociowym o Puchar Wjta Gminy Zota.

Studniwki 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - yczenia i zabawa


Odslon: 2747
Data dodania: 2019-02-19 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: LO w Kazimierzy Wielkiej - Polonez - Klasa IIIc


Odslon: 1358
Data dodania: 2019-02-19 / rdo: Ponidzie.TV

Wzorem roku ubiegego tegoroczni maturzyci Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej w Kazimierzy Wielkiej swoje sto dni do egzaminu - jak podkreli na rozpoczciu balu dyrektor Wodzimierz Kruszyski.

Studniwka 2019: LO w Kazimierzy Wielkiej - Polonez - Klasa IIIb


Odslon: 1475
Data dodania: 2019-02-18 / rdo: Ponidzie.TV

Wzorem roku ubiegego tegoroczni maturzyci Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej w Kazimierzy Wielkiej swoje sto dni do egzaminu - jak podkreli na rozpoczciu balu dyrektor Wodzimierz Kruszyski.

Studniwka 2019: LO w Kazimierzy Wielkiej - Polonez - Klasa IIIa


Odslon: 2194
Data dodania: 2019-02-17 / rdo: Ponidzie.TV

Wzorem roku ubiegego tegoroczni maturzyci Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej w Kazimierzy Wielkiej swoje sto dni do egzaminu - jak podkreli na rozpoczciu balu dyrektor Wodzimierz Kruszyski.

Studniwka 2019: ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - Cz oficjalna


Odslon: 2056
Data dodania: 2019-02-16 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Polonez kl IIIC


Odslon: 1875
Data dodania: 2019-02-13 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Polonez kl IIID


Odslon: 1331
Data dodania: 2019-02-13 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 2183
Data dodania: 2019-02-12 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau oraz relacji video z Polonezu.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Polonez kl IIIB


Odslon: 2049
Data dodania: 2019-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwki 2019: LO im. Hugona Kotaja w Piczowie - Polonez klasa IIIa


Odslon: 740
Data dodania: 2019-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Cz oficjalna, Walc


Odslon: 661
Data dodania: 2019-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

znalezionych: 656 na 22 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Reportae


Nowe filmy

Wr do gry